Vedtægter for Rideklubben Vejle Fjord 2011

§1

Klubbens navn: Klubbens forkortelse: Klubbens hjemsted: Klubbens stiftelsesdato:

§2

Klubbens formål er:

Vedtægter – Rideklubben Vejle Fjord

Rideklubben Vejle Fjord RVF
Vejle Kommune
16. juni 2008

  • at fremme interessen for ridesporten og samle medlemmerne til udøvelse af denne idræt, samt at oplære navnligt ungdommen i alt vedrørende hestens brug og pleje.
  • at udøve ridesporten på en forsvarlig måde i god sportslig ånd.
  • at styrke medlemmerne ansvarsfølelse for dyr og dyrenes velfærd.
  • at styrke det forpligtende fællesskab og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget og andres liv, samt deltage aktivt i samfundsliv.
  • at virke for udbygningen af kammeratskabet og samarbejdet blandt ridesportens udøvere.

§3

Rideklubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idrætsforbund, hvorfor klubbens og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds reglement og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.

§4

Der er for klubbens medlemmer adgang til klubbens faciliteter i åbningstiden. De skrevne ordensregler og sikkerhedsregler skal overholdes. Almindelig sømmelig optræden er påkrævet.

I klubben kan optages senior- og juniormedlemmer. Unge mennesker kan kun optages som junior medlemmer til og med det år, de fylder 18. De er ikke valgbare til bestyrelsen og har først stemmeret fra det tidspunkt, de er fyldt 18 år. Ved juniormedlemskab af klubben kan medlemmets ene forældre eller værge stille op til bestyrelsen, uden selv at være medlem af klubben.

Forældre eller værge har stemmeret for et juniormedlem. Hvis der er flere end 2 junior medlemmer i samme familie er der maximalt 2 stemmer.
Passive medlemmer kan optages i klubben uden ret til at deltage i ridesportslige aktiviteter. Indmeldelse kan ske ved henvendelse til et medlem af bestyrelsen, eller dennes befuldmægtigede. Medlemskabet er gældende fra den dato anmodningen modtages. Optagelse af umyndige kræver samtykke fra forældre/værge.

Der betales årligt kontingent.

§ 4a

Vedtægter – Rideklubben Vejle Fjord

2011

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes på en generalforsamling. Diskussion om forslag kan ikke finde sted, men forslaget kan på begæring underkastes en skriftlig afstemning. For vedtagelse kræves en majoritet på 2/3 af afgivne stemmer. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent og er valgbare for bestyrelsen.

§5

Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 5a - Karantæne / udelukkelse

Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen. Medlemmet skal have adgang til at udtale sig for bestyrelsen, inden afstemning finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.

§ 5b - Karantæne / udelukkelse

I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamling afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne). Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingen bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Appeludvalg inden 4 uger.

§ 5c - Karantæne / udelukkelse

I det af § 5b omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Appeludvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles for Danmarks Idræts-Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund (eksklusion).

Der betales fuldt kontingent i karantæneperioden, og medlemmet må i denne periode ikke deltage i klubbens aktiviteter eller repræsentere klubben. Karantænen medfører bortvisning fra klubbens områder.
For § 5b og 5c gælder at kontingent for indeværende periode skal betales.

§6

Vedtægter – Rideklubben Vejle Fjord

Klubbens regnskabsår løber fra den 01.01 til den 31.12. Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling, efter revision af 1 på den pågældende ordinære generalforsamling for 1 år af gangen, valgte revisor. Den reviderede årsrapport skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingen afholdelse og kan rekvireres af klubbens medlemmer tillige med forslag til budget for det kommende år.

§7

Medlemskontingent for næstefølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen og forelægges generalforsamlingen til endelig godkendelse.
For aktive og passive medlemmer opkræves medlemskontingent forud en gang årligt og er forfaldent til betaling d. 1. august. Nye medlemmer, der meldes ind efter 31. Januar betaler halvdelen af et årskontingent. Ved udmeldelse refunderes kontingentet ikke.

Betales det årlige kontingent ikke en måned efter forfaldsdagen, bortfalder medlemsrettigheder, og vedkommende kan kun optages på ny ved betaling af restance og kontingent.
Bestyrelsen kan slette et medlem, der ikke har betalt kontingent rettidigt, og som heller ikke har betalt senest 14 dage efter at have modtaget påkrav herom.
Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre på alle øvrige kontingentsatser, men med ansvar overfor generalforsamlingen.

§8

Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på 7 medlemmer, der alle er fyldt 18 år. Valgene gælder for 2 år, der vælges henholdsvis 4 bestyrelsesmedlemmer i lige år og 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år. Der vælges også to suppleanter, som er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Valgbar til bestyrelsen er medlemmer, der har været medlem af klubben i mindst 3 måneder, og har betalt kontingent rettidigt, eller personer over 18 år, som er forældre eller værge til et barn, der er medlem af klubben og har været dette i mindst 3 måneder. 50% af bestyrelsen skal være bosiddende i Vejle kommune.
I tilfælde af vakance for formanden eller et andet bestyrelsesmedlem, indtræder en af suppleanterne i bestyrelsen. Såfremt suppleanterne er vakante, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. Efter indtræden eller supplering konstituerer bestyrelsen sig på ny.
Der afholdes bestyrelsesmøder mindst 4 gange årligt. Men i øvrigt efter behov eller på forlangende af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer. Ønsker medlemmerne forhold behandlet på bestyrelsesmøder, skal der sendes et skriftlig indlæg til alle i bestyrelsen senest 14 dage før bestyrelsesmødet. Bestyrelsen nedsætter efter behov et antal primære udvalg med et bestyrelsesmedlem som formand. Genvalg kan finde sted.

§9

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen.

2011

Vedtægter – Rideklubben Vejle Fjord

Den ordinære generalforsamling afholdes senest d. 1. april.
Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Generalforsamlingen skal varsles mindst 14 dage før den fastsatte dato og sted.
Varsling kan ske på følgende måder: opslag på klubbens opholdssted samt på klubbens hjemmeside, eller via brev/mail. Indkomne forslag offentliggøres. Ligeledes informeres om hvilke bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, samt om de ønsker genvalg.

Dagsorden skal indeholde:

1. Valg af dirigent

2. Beretning fra bestyrelsen

3. Vedtægtsændringer

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

5. Fastlæggelse af medlemskontingent

6. Behandling af indkomne forslag

7. Valgafbestyrelse

8. Valg af suppleanter

9. Valg af revisor og 1 revisorsuppleant

10. Eventuelt

På generalforsamlingen vælges medlemmer ved almindeligt flertal. Afstemningen foregår ved håndsoprækning, medmindre et flertal i bestyrelsen eller et flertal i forsamlingen kræver skriftlig afstemning. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt, dog kun en fuldmagt pr. fremmødt medlem.

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer over 18 år, der har betalt kontingent rettidigt og har været medlem i mindst tre måneder, eller forældre/værge til et barn, som har været medlem i mindst 3 måneder.

§ 9a

Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste måde. Prokura kan meddelelses to i foreningen f. eks formand/ næstformand/kasserer, der er bemyndiget til at underskrive dokumenter om køb, salg og anden afhændelse samt pantsætning, som følge af generalforsamlingsbeslutninger der er truffet er truffet herom medfør lovens § 9. Der kan ikke meddelelses ene prokura

§ 10

Ændring af vedtægterne kan kun vedtages på generalforsamlingen.
Til forandring af lovene kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Enhver ændring af lovene skal indberettes til DRF til godkendelse.

§ 11

Ekstra ordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt, eller når mindst 20 % af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftligt

2011

Vedtægter – Rideklubben Vejle Fjord

begæring herom med angivelse af dagsorden. Der regnes med det senest opgivne medlemstal til DRF ved begæring.
I sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 3 uger efter begæringens modtagelse.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel.

§ 12

Revisoren valgt på den ordinære generalforsamling skal modtage årsrapporten senest 60 dage efter regnskabsårets afslutning. Bestyrelsen skal modtage den reviderede årsrapport senest 14 dage herefter. Revisor og revisorsuppleant vælges for et år af gangen. Genvalg kan finde sted.

§ 13

I tilfælde, som ikke er forudsete eller omtalt i disse vedtægter, er bestyrelsen berettiget til at træffe en afgørelse efter almindeligt stemmeflertal.

§ 14

Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på to efter hinanden med 14 dages mellem afholdte generalforsamlinger. Ved den første af disse generalforsamlinger skal beslutningen vedtages med mindste 3/4 af de afgivne stemmer. Ved den anden generalforsamling kan opløsningen vedtages ved flertal. Eventuelle aktiver skal tilfalde ride sportslige aktiviteter i Vejle Kommune.

 

Rideklubben Vejle FjordSolvej 627120Vejle ØTlf.